FÖRENINGEN

Gullmarens CentreCourt är en tennisförening i Lysekil som bildades 2006 och som har sin verksamhet i kyrkvik. GCC driver Gamla idrottshallen, tre utomhustennisbanor och ett utomhusgym.

Uppgifter om föreningen

 

 • Föreningsnummer: 39927-39
 • Postadress: Vikenvägen 3, 45330 Lysekil
 • Telefon: 0523-104 45
 • E-post: gullmarenscc2006@gmail.com
 • Bankgiro: 5761-4505
 • Organisationsnummer: 802430-4472

Medlemsavgifter

 

 • Medlemsavgiften är 100 kr för juniorer och är obligatorisk för de som aktivt deltar i någon av klubbens träningar.
 • I avgiften för aktiva juniorer i GCC ingår även ett spelkort* för utebanorna.
 • För seniorer är medlemsavgiften 8000 kr (i medlemsavgiften ingår ett spelkort*).
 • Enbart spelkort 4000kr per år.
 • Medlemsavgiften sätts in på BG 5761-4505 (Glöm inte att ange namn). Vi har även swish-nummer till föreningen: 1235392147 märk betalning med ditt namn.

Vad innebär ett spelkort för mig som aktiv junior i GCC?

 • Kortet är personligt och du står för din del av banhyran, som i år är 100 kronor i timmen.
 • EX. 1: Två GCC juniorer har ingen bankostnad på utebanorna.
 • EX. 2: GCC junior ska spela med någon som inte har spelkort, GCC junior betalar 0 kronor och motparten betalar 50 kronor.
 • GCC juniorer kan inte boka i förväg utan kan endast boka i anslutning till spel.

För bokning av banor läs mer här. På matchi.se hittar du vårt bokningssystem.

*Bokar man banorna med spelkort så får man boka max 1 timma i stöten. Om det är ledigt efter spelad timma får man boka en ny timma.


Med vänlig hälsning
Styrelsen GCC

Styrelsen – Gullmarens CentreCourt 2024


Ordförande:
Dag Jönsson
Vice ordförande:
Christer Jönsson
Kassör:
 Sebastian Jönsson
SekreterareStefan Häll
LedamotSven Andersson
Suppleant:
Ramon De Paz Rivera
Valberedning: Johannes Jönsson
RevisorAnders Eliasson

Stadgar för föreningen Gullmarens CentreCourt

§ 1

Omfattning och ändamål

Gullmarens CentreCourt (GCC) är en ideell förening med ändamål att:

 • bedriva tennis, bowls, innebandy och pingisverksamhet
 • utveckla medlemmarna positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt
 • främja kamratskap och trygg social gemenskap

§ 2

Verksamhetsår

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 3

Medlemskap

Medlemskap godkänns av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap i föreningen får avslås endast om det finns goda skäl att anta att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål.

§ 4

Utträde

Utträde ur klubben görs genom skriftlig anmälan till styrelsen/kansliet. Eventuellt förfallna avgifter ska erläggas enligt styrelsens beslut.

§ 5

Uteslutning

Medlem, som inte betalat årsavgift i föreningen eller brutit mot dessa stadgar kan av styrelsen uteslutas ur klubben.

§ 6

Medlemsavgifter

Medlem betalar en årsavgift till föreningen som fastställs av ordinarie årsmöte.

§ 7

Styrelsens ålägganden

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen, i enlighet med föreningens stadgar.

Det åligger styrelsen att:

 • anställa personal
 • fastställa löner, arvoden och andra ersättningar
 • fastställa instruktioner för anställd personal
 • tillse att för föreningens regler efterlevs
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • välja representanter som företräder föreningen
 • upprätta resultat- och balansräkning

§ 8

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande, fyra-sex ledamöter och en-två suppleanter. Ordförande väljs på ett år. De fyra-sex ordinarie ledamöterna väljs på två år uppdelat på två-tre stycken år ett och två-tre stycken år två. Suppleanterna väljs på ett år.

Styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

Suppleanterna inträder vid ordinarie ledamots förfall i den ordning de valts av årsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga befattningar som behövs.

Stadgar – Gullmarens CentreCourt

§ 9

Kallelse till styrelsesammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Kallelsen ska vara skriftlig och skickas minst sju dagar före sammanträdet.

§ 10

Styrelsens rättigheter

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt har styrelsens ledamöter och GCCs revisorer. Rösträtt har styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter när de tjänstgör. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

§ 11

Adjungering

Styrelsen får adjungera personer med yttranderätt.

§ 12

Omröstning

Omröstning ska ske öppet, såvida styrelsen inte beslutar något annat. Personval görs med sluten omröstning om styrelseledamot så begär.

§ 13

Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För styrelsens beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som styrelsens ordförande biträder. Vid personval skiljer dock lotten.

§ 14

Protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras av föreningens sekreterare samt justeras av styrelsens ordförande. Protokollet ska vara justerat och skickas senast 14 dagar efter styrelsesammanträdet till styrelsen.

§ 15

Styrelsens arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna fördelas bland styrelseledamöterna enligt styrelsens bestämmande. Föreligger inte särskilda skäl för avvikelse ska

Ordföranden

 • representera klubben officiellt
 • leda styrelsens arbete
 • övervaka att klubbens stadgar efterlevs
 • utöva den långsiktiga ledningen av GCC verksamhet
 • attestera alla utbetalningar

I ordförandens frånvaro inträder vice ordförande i hans/hennes ställe.

Sekreteraren

 • föra och förvara protokoll från styrelsesammanträdena
 • registrera och förvara inkommande skrivelser
 • om ordförande inte bestämmer annorlunda, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior av dem
 • upprätta förslag till styrelsens verksamhetsberättelse

Kassören

 • uppbära alla avgifter och verkställa alla utbetalningar för klubben.
 • föra kassabok över klubbens räkenskaper
 • föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning
 • försäkra klubbens tillgångar

§ 16

Firmateckning

GCC firma tecknas av styrelsen två i förening och ordförande och kassör tecknar föreningen enskilt.

Stadgar – Gullmarens CentreCourt

§ 17

Idrottsliga verksamheten

Den rent idrottsliga verksamheten handhas av chefstränaren. Chefstränaren ska:

 • organisera instruktion, träning och tävling för klubbens juniorer.
 • övervaka juniorernas träning
 • ordna och leda klubbmästerskap och övriga tävlingar inom klubben
 • fastställa instruktioner för funktionärer
 • ansvara för klubbens representation vid allmänna tävlingar

§ 18

Deltagande i tävlingar

Medlem har rätt att delta i allmänna tävlingar efter beslut av chefstränaren eller av den som chefstränaren delegerat beslutanderätten till.

 § 19

Revision

Styrelsen ska till revisorerna lämna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna begär. När det gäller revision av förvaltningen för det föregående räkenskapsåret ska den lämnas till revisorerna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Stadgar – Gullmarens CentreCourt

 § 20

Årsmöte

Årsmötet är GCC högsta beslutande organ. Det består av samtliga medlemmar, vilka äger rösträtt. Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen. Ordinarie årsmöte ska hållas innan maj månads utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte ska utfärdas senast 14 dagar före mötet.

Extra årsmöte hålls när så fordras.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet

6. Fastställande av verksamhetsberättelsen

7. Fastställande av balans- och resultaträkningen

8. Genomgång av revisionsberättelsen

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgiften

11. Fastställande av ekonomisk plan (budget) för innevarande år

12. Val av

a. föreningens ordförande för en tid av ett år

b. två-tre ordinarie ledamöter i styrelsen på två år

c. en-två suppleanter i styrelsen på ett år

d. en till två revisorer samt en suppleant på ett år

e. valberedningens ordförande samt en till två ledamöter på ett år

13. Förslag som väckts av styrelsen eller lämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst två veckor före årsmötet. Förslag till stadgeändring eller upplösning av klubben ska inlämnas till styrelsen 30 dagar innan årsmötet.

14. Övriga frågor

§ 21

Rösträtt

Rösträtt tillkommer medlem, som betalat sina avgifter till klubben och som under året uppnår en ålder av 17 år. Rösträtt får inte utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men inte förslagsrätt.

Stadgar – Gullmarens CentreCourt

 § 22

Beslut och omröstning

Möte är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Beslut fattas med acklamation eller avgörs när så begärs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestäms utgången, utom i frågor som nämns i § 24, genom enkel majoritet.

Om lika röstetal uppstår vid öppen votering, som inte avser val, gäller det förslag som ordförande biträder. Om lika röstetal uppstår vid val och sluten omröstning ska lotten avgöra beslutet.

Beslut i ekonomiska frågor får inte fattas om frågan inte varit upptagen på föredragningslistan för mötet.

 § 23

Valberedning

Valberedningen består av valberedningens ordförande samt en till två ledamöter. Valberedningens uppgift är att lämna förslag på styrelseledamöter samt revisorer, vilka väljas av årsmötet. Valberedningen ska överlämna sitt förslag till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

§ 24

Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning får endast behandlas av ordinarie årsmöte. För godkännande av stadgeändring eller upplösning av klubben fordras beslut av minst 2/3 av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

 § 25

Stadgetolkning

Denna stadga tolkas av en kommitté bestående av GCC ordförande och styrelse. För att stadgetolkningskommittén ska vara beslutsmässig krävs att samtliga ledamöter kallas med minst 7 dagar innan sammanträdet samt att samtliga ledamöter är närvarande. Stadgetolkningskommitténs mening är den som majoriteten av ledamöterna uttalar.

 § 26

Upplösning

Beslut om upplösning av klubben ska innehålla föreskrift om användning av klubbens tillgångar och ska omedelbart delgivas respektive specialförbund med bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse och balans- och resultaträkning.

 § 27

Övriga regler

Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt tennisförbundets stadgar, tävlingsreglemente och övriga utfärdade föreskrifter.

Ordförande och sekreterare är ansvariga för att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för klubbens medlemmar.